ภาควิชามนุษยสัมพันธ์

Description: รับ 09.00 น.-หน้าอาคารปฏิบัติการอาหาร
ส่ง - วัดพระสิงหฺ์มหาวรวิหาร
เพื่อ - ร่วมทำบุญ งานรดน้ำศพ คุณธีระเดช เชาวน์ดี
กลับ 15.30 น.
จิระพงษ์ ผู้ให้บริการ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 09:00:00 - Saturday 04 November 2017
Duration: 6.5 hours
End Time: 15:30:00 - Saturday 04 November 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 13:34:32 - Friday 03 November 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry