ภาควิชามนุษยสัมพันธ์

Description: รับ 08.00 น. - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร(ผู้ร่วมเดินทาง 10 ท่าน)
ส่ง - ฌาปนสถานวัดอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
เพื่อ - ร่วมบำเพ็ญกุศลศพ มารดา อาจารย์. รศ.จารุนันท์ เชาวน์ดี
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Sunday 12 November 2017
Duration: 9 hours
End Time: 17:00:00 - Sunday 12 November 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:28:13 - Tuesday 07 November 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry