ภาควิชาบรรณารักษ์ฯ

Description: รับ 12.30 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - หอสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ
เพื่อ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี วงศ์จำรัส นำนักศึกษา 009230 จำนวน 47 ท่าน เยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย
กลับคณะ - 16.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 12:30:00 - Wednesday 22 November 2017
Duration: 3.5 hours
End Time: 16:00:00 - Wednesday 22 November 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:56:12 - Monday 13 November 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry