งานการเงิน การคลังและพัสดุ

Description: รับ 09.00 น. - หน้าอาคาร HB 7 (ผู้ร่วมเดินทาง 4 ท่าน)
ส่ง - สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อ - ตืดต่อประสานงานราชการ
กลับ 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 09:00:00 - Thursday 16 November 2017
Duration: 3 hours
End Time: 12:00:00 - Thursday 16 November 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:15:01 - Wednesday 15 November 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry