ศูนย์บริการวิชาการฯ

Description: รับ 09.00 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
เพื่อ - พาอาจารย์ดูสถานที่สอน
กลับคณะ 10.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:00:00 - Thursday 16 November 2017
Duration: 1.5 hours
End Time: 10:30:00 - Thursday 16 November 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:15:00 - Wednesday 15 November 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry