สำนักงานคณบดี

Description: รับ 10.00 น. - รับอาคันตุกะ ที่พัก UNISERV มายังคณะฯ เพื่อรับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธื และหัวหน้าสาขาวิชาพม่า
ส่ง - สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลับ 16.30 น. - ส่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธื และหัวหน้าสาขาวิชาพม่า และส่งอาคันตุกะ กลับที่พัก UNISERV
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 10:00:00 - Wednesday 22 November 2017
Duration: 6.5 hours
End Time: 16:30:00 - Wednesday 22 November 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 13:09:28 - Tuesday 21 November 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry