สำนักงานคณบดี

Description: รับ 08.00 น. - รับอาคันตุกะ ที่พัก UNISERV (จำนวน 5 ท่าน)
ส่ง - คณะมนุษยศาสตร์
เพื่อ- พบผู้บริหารคณะฯ
นำอาคันตุกะไปเลี้ยงรับรอง ณ ห้องอาหารกาแล
ส่งผู้บริหารและอคันตุกะกลับคณะ
รับประทานอาหารเย็น และส่งอาคันตุกะกลับที่พัก
19.30 น. ส่งอาคันตุกะ กลับที่พัก UNISERV
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:00:00 - Tuesday 21 November 2017
Duration: 11 hours
End Time: 19:00:00 - Tuesday 21 November 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:30:28 - Tuesday 21 November 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry