งานบริหารทั่วไป(สมพนธ์)

Description: รับ 15.30 น. - หน้าอาคาร HB 7 (สมพนธ์)
ส่ง - สำนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อ - ส่งผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสภาพนักงาน
กลับคณะ 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 15:30:00 - Friday 01 December 2017
Duration: 1 hours
End Time: 16:30:00 - Friday 01 December 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:11:22 - Tuesday 28 November 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry