สำนักงานคณบดี

Description: 13.50 น. - รับหน้าอาคาร HB 7(รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ)
ส่ง - คณะเกษตรศาสตร์
เพื่อ - ประชุม
กลับคณะ 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:30:00 - Wednesday 06 December 2017
Duration: 3 hours
End Time: 16:30:00 - Wednesday 06 December 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 13:35:30 - Wednesday 06 December 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry