สำนักงานคณบดี

Description: รับ 08.30 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - รับจากที่พัก
เพื่อ - รับส่ง คณะกรรมการอำนวยการ 2 ท่าน มาร่วมการประชุม กอน. ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม HB 7211
กลับคณะ - 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Wednesday 20 December 2017
Duration: 8.5 hours
End Time: 17:00:00 - Wednesday 20 December 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:32:24 - Wednesday 06 December 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry