งานบริหารทั่วไป(อนุชาขับ)

Description: รับ 08.15 น.- หน้าอาคาร HB 7 (ผู้ร่วมเดินทาง 5 ท่าน)
ส่ง - โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่
เพื่อ - อบรมหัวข้อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการสร้างสรรค์นวัตกรรม
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:00:00 - Thursday 21 December 2017
Duration: 1.5 hours
End Time: 09:30:00 - Thursday 21 December 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:00:05 - Monday 18 December 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry