งานบริหารทั่วไป(อนุชาขับ)

Description: รับ 16.00 น.- โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ (ผู้ร่วมเดินทาง 5 ท่าน)
จากการอบรมหัวข้อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ส่ง - คณะมนุษยศาสตร์
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 16:00:00 - Thursday 21 December 2017
Duration: 1 hours
End Time: 17:00:00 - Thursday 21 December 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:55:34 - Monday 18 December 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry