งานบริหารทั่วไป(ทัศนา)

Description: รับ 10.00 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - วัดเจดีย์สถาน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เพื่อ - ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่สมศรี มโนรส มารดานางสาวสุภาภรณ์ มโนรส
กลับคณะ 15.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 10:00:00 - Thursday 21 December 2017
Duration: 5 hours
End Time: 15:00:00 - Thursday 21 December 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:32:39 - Tuesday 19 December 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry