สำนักงานคณบดี

Description: รับ 9.15 น. - หน้าอาคาร HB 7(คณบดี)
ส่ง - ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา อาคาร HB 6
เพื่อ - ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ครั้งที่ 1-2561
กลับ 13.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:00:00 - Wednesday 17 January 2018
Duration: 4 hours
End Time: 13:00:00 - Wednesday 17 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:43:11 - Friday 22 December 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry