สำนักงานคณบดี

Description: รับ 13.15 น. - หน้าอาคาร HB 7(คณบดี)
ส่ง - อาคารยุทธศาสตรฺ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อ - ร่วมประชุม กบม. ครั้งที่ 21/2560
กลับ 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:00:00 - Tuesday 26 December 2017
Duration: 3.5 hours
End Time: 16:30:00 - Tuesday 26 December 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:44:46 - Friday 22 December 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry