ภาควิชาจิตวิทยา(อ.ดร.กุลวดี)

Description: รับ - 8.15 น. หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - conner stone
เพิ้อ - ส่งนักศึกษาภาควิชาจิตวิทยา ไปศึกษาดูงาน กระบวนการวิชา 013410 - จิตบำบัด จำนวน 25 คน
กลับ 13.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Wednesday 21 February 2018
Duration: 5 hours
End Time: 13:00:00 - Wednesday 21 February 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:27:15 - Monday 25 December 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry