งานบริหารทั่วไป(ทัศนา)

Description: รับ 13.30 น. - หน้าอาคาร HB 7 (6 คน)
ส่ง - บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เพื่อ - วางพวงหรีดงานศพ บิดานางจิระประภา สมศักดิ์
กลับ 16.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:30:00 - Tuesday 26 December 2017
Duration: 2.5 hours
End Time: 16:00:00 - Tuesday 26 December 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:36:59 - Tuesday 26 December 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry