สำนักงานคณบดี

Description: รับ 08.30 น. - หน้าอาคาร HB 7 (รองพัฒนาฯ)
ส่ง - โรงแรมดวงตะวัน
เพื่อ - ประชุม
รับกลับ 13.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:30:00 - Friday 05 January 2018
Duration: 4.5 hours
End Time: 13:00:00 - Friday 05 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:47:16 - Thursday 04 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry