สำนักงานคณบดี

Description: รับ 10.40 น. - หน้าอาคาร HB 7
ไป - ที่พักรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึึกษาฯ
เพื่อ - รับของที่ีระลึกจากที่พักรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึึกษา มายังคณะ
กลับคณะ - 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 10:30:00 - Monday 08 January 2018
Duration: 1.5 hours
End Time: 12:00:00 - Monday 08 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 08:53:20 - Tuesday 09 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry