งานบริหารทั่วไป(วัชรพงศ์)

Description: รับ 08.15 น. หน้าอาคาร HB 7 (ผู้ร่วมเดินทาง 7 ท่าน )
ส่ง - โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อ - ส่งผู้ร่วมเดิทาง เข้าอบรม เรื่อง การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน
กลับ - ตีรถเปล่ากลับคณะ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:00:00 - Tuesday 09 January 2018
Duration: 2 hours
End Time: 10:00:00 - Tuesday 09 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 08:54:25 - Tuesday 09 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry