งานบริหารทั่วไป

Description: รับ 16.00 น. โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ร่วมเดินทาง 7 ท่าน )
ส่ง - คณะมนุษยศาสตร์
เพื่อ - กลับจกการอบรม เรื่อง การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 16:00:00 - Tuesday 09 January 2018
Duration: 1 hours
End Time: 17:00:00 - Tuesday 09 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 08:55:46 - Tuesday 09 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry