ภาควิชาบรรณารักษ์ฯ

Description: รับ - 10.20 น. หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - 89 พล่าซ่า หนองหอย
เพื่อ - งานเลี้ยงขอบคุณอาจารย์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
กลับคณะ 14.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 10:00:00 - Tuesday 09 January 2018
Duration: 4 hours
End Time: 14:00:00 - Tuesday 09 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:01:46 - Tuesday 09 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry