ภาควิชามนุษยสัมพันธ์

Description: รับ 7.00 น. - หน้าอาคารปฏิบัติการอาหาร (นศ 40 คน)
ส่ง - โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เพื่อ - จัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาบ้านและชุมชนกับนักเรียนบ้านโป่งกุ่ม
กลับ - 15.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Wednesday 17 January 2018
Duration: 7 hours
End Time: 15:00:00 - Wednesday 17 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:14:41 - Tuesday 09 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry