ภาควิชาบรรณารักษ์ฯ

Description: รับ 11.45 - บ้านพัก อดร.มรว. รุจยา อาภากร
ส่ง - คณะมุษยศาสตร์
เพื่อ - ร่วมประชุมภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 11:30:00 - Friday 12 January 2018
Duration: 4.5 hours
End Time: 16:00:00 - Friday 12 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:44:28 - Thursday 11 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry