สำนักงานคณบดี

Description: รับ 13.15 น. - หน้าอาคาร HB 7(คณบดีและผู้บริหาร 2 ท่าน)
ส่ง - สำนักงานบริการวิชาการ UNISERV
เพื่อ - ไปส่งผู้บริการเข้าร่วมประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
กลับ - 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:00:00 - Thursday 25 January 2018
Duration: 3.5 hours
End Time: 16:30:00 - Thursday 25 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:09:47 - Monday 15 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry