ภาควิชาจิตวิทยา(อ.ดร.กุลวดี)

Description: รับ 07.30 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - 7 art inner place อ.เชียงดาว
เพื่อ - ศึกษาดูงนกระบวนการวิชา 013410
กลับ - 13.00 น. ถึงคณะ15.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Wednesday 28 March 2018
Duration: 7.5 hours
End Time: 15:30:00 - Wednesday 28 March 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:21:31 - Monday 15 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry