ภาควิชาภาษาตะวันออก(ผศ.ดร.ทน

Description: รับ 13.00 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - กองสถานที่และสาธารณูปการ, คณะเกษตรศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อ - ขนของมาใช้ในงานนิฮนไซ
กลับ 20.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 13:00:00 - Thursday 25 January 2018
Duration: 6 hours
End Time: 19:00:00 - Thursday 25 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:19:16 - Monday 15 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry