ภาควิชาภาษาตะวันออก(ผศ.ดร.ทน

Description: รับ 14.00 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - ลานวอลเลย์บอลหน้าหอหญิง 2
เพื่อ - ขนของมาใช้ในงานนิฮนไซ
กลับ 21.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 14:00:00 - Friday 26 January 2018
Duration: 5 hours
End Time: 19:00:00 - Friday 26 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:20:23 - Monday 15 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry