ภาควิชาจิตวิทยา(ผศ.ดร.ณัฐวุฒ

Description: รับ 08.00 น. - หน้าอาคาร HB7 (นศ.26 คน)
ส่ง - โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
เพื่อ - ศึกษาดูงานกระบาวนการวิชา 013428 ภาควิชาจิตวิทยา
กลับ 11.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Wednesday 28 February 2018
Duration: 3.5 hours
End Time: 11:30:00 - Wednesday 28 February 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:48:47 - Thursday 18 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry