ภาควิชาจิตวิทยา(อ.ดร.ณัฐวุฒิ)

Description: รับ 08.30 น. - หน้าอาคาร HB 7 (นศ.63)
ส่ง - ทัณถานหญิงเชียงใหม่
เพื่อ - ศึกษาดูงานกระบวนวิชา 013305 ภาควิชาจิตวิทยา
กลับ - 11.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:30:00 - Wednesday 31 January 2018
Duration: 3 hours
End Time: 11:30:00 - Wednesday 31 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:02:55 - Thursday 18 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry