งานบริหารทั่วไป(วัชรพงศ์)

Description: รับ 08.15 น.-หน้าอาคาร HB 7 (ผู้ร่วมเดินทาง 5 ท่าน)
ส่ง - สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อ - เข้าร่วมสัมมนา SMART HR 4.0 Road show : ยกระดับสมรรถนะสู่การเป็นนักบริหารงานบุคคล
กลับ - 16.30 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 16:30:00 - Tuesday 30 January 2018
Duration: 1 hours
End Time: 17:30:00 - Tuesday 30 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:45:43 - Monday 22 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry