ภาควิชาบรรณารักษ์ฯ

Description: รับ 14.30 น.- หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - สำนักงานกรีนบัสเมล์เขียว
เพื่อ - รับเอกสารสำหรับการประชุมวิชาการ ภาควิชา
กลับ - 15.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 14:30:00 - Wednesday 24 January 2018
Duration: 1 hours
End Time: 15:30:00 - Wednesday 24 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:33:43 - Thursday 25 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry