งานการเงิน การคลังและพัสดุ

Description: รับ 09.30 น. - หน้าอาคาร HB 7 (ลัทธพล)
ส่ง - สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อ - ติดต่อราชการ ส่งข้อมูลประกันสังคม
กลับ - 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 09:30:00 - Monday 29 January 2018
Duration: 2.5 hours
End Time: 12:00:00 - Monday 29 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:43:19 - Thursday 25 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry