สำนักงานคณบดี

Description: รับ 09.45 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - สำนักงานบริการวิชาการ
เพื่อ - คณบดี, รองฯกิจการ, ผช.ฝ่ายแผนฯ และนายปนายุ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน CMU-EdPEx ประจำปี 2561
กลับ - 12.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:30:00 - Wednesday 07 February 2018
Duration: 3 hours
End Time: 12:30:00 - Wednesday 07 February 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:50:46 - Thursday 25 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry