งานบริหารทั่วไป(วัชรพงศ์)

Description: รับ 16.00 น.- สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ร่วมเดินทาง 7 ท่าน)
กลับ - คณะมนุษยศาสตร์
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 16:00:00 - Tuesday 30 January 2018
Duration: 30 minutes
End Time: 16:30:00 - Tuesday 30 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:43:15 - Thursday 25 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry