งานบริหารทั่วไป

Description: รับ 13.00 .- หน้าอาคาร HB 7 (ผู้ร่วมเดินทาง 5)
ส่ง - วัดเจดีย์หลวง
เพื่อ -วางพวงหรีด งานศพ บิดา ศาตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
กลับ 14.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:00:00 - Friday 26 January 2018
Duration: 1 hours
End Time: 14:00:00 - Friday 26 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:13:17 - Friday 26 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry