งานบริหารทั่วไป(วัชรพงศ์)

Description: รับ 08.15 น.-หน้าอาคาร HB 7 (ผู้ร่วมเดินทาง 7 ท่าน)

ส่ง - 1. สถาบันวิจัยสังคม (เลขานุการคณะ+นายนุจนัย) เพื่อร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม 37 ปี
- 2. สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ร่วมเดินทางอีก 5 ท่าน) เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H)

กลับ - แวะรับ เลขานุการคณะ+นายนุจนัย ที่สถาบันวิจัยสังคม
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Tuesday 30 January 2018
Duration: 1.5 hours
End Time: 09:30:00 - Tuesday 30 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:03:53 - Friday 26 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry