งานบริหารทั่วไป(วัชรพงศ์)

Description: รับ 09.30 น.-หน้าอาคาร HB 7 (ผู้ร่วมเดินทาง 4 ท่าน)
ส่ง - ร้านมนตรี แยกข่วงสิงห์ + ตลาดวโรส
เพื่อ - รับเครื่องตัดหญ้า + สืบราคาวัสดุ
กลับ 11.00 น.

Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:30:00 - Wednesday 31 January 2018
Duration: 1.5 hours
End Time: 11:00:00 - Wednesday 31 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:01:32 - Wednesday 31 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry