งานบริหารทั่วไป

Description: รับ 14.00 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - สถานีตำรวจภูพิงราชนิเวช
เพื่อ ลงบันทึกประจำวันเหตุการณ์พัสดุ แบตเตอรี่รถไฟฟ้าสูญหาย
กลับ 15.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 14:00:00 - Thursday 01 February 2018
Duration: 1 hours
End Time: 15:00:00 - Thursday 01 February 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:19:00 - Thursday 01 February 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry