งานบริหารทั่วไป

Description: รับ 10.00 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - สถานีตำรวจภูพิงค์ราชนิเวช
เพื่อ - คิดค่อราชการแจ้งความ
กลับ - 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 10:00:00 - Friday 02 February 2018
Duration: 2 hours
End Time: 12:00:00 - Friday 02 February 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:42:27 - Thursday 01 February 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry