สำนักงานคณบดี

Description: รับ 13.15 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - สำนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อ - ส่งผู้บริหารและคณาจารย์ไปพบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กลับ 16.30
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:00:00 - Thursday 15 February 2018
Duration: 3.5 hours
End Time: 16:30:00 - Thursday 15 February 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:48:52 - Monday 12 February 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry