สำนักงานคณบดี

Description: รับ 13.00 น.- หน้าอาคาร HฺB 7 (คณบดี, เลขนุการคณะฯ)
ส่ง - คณะศึกษาศาสตร์
เพื่อ - ร่วมประชุมสรุปงานคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา มข. ประจำปี 2561
กลับคณะ 16.00 น.
**อาจจะเลิกก่อนเวลา**
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:00:00 - Tuesday 13 February 2018
Duration: 3 hours
End Time: 16:00:00 - Tuesday 13 February 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:22:42 - Tuesday 13 February 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry