ภาควิชามนุษยสัมพันธ์(จิระพง

Description: รับ 13.00 น. ไนซ์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่
ส่ง - คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
เพื่อ - รับนักศึกษากระบวนการวิชา 006341 หลักกลุ่มสัมพันธ์ ฝึกกลุ่มสัมพันธ์ กลับคณะ
กลับ 17.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 13:00:00 - Sunday 11 March 2018
Duration: 4 hours
End Time: 17:00:00 - Sunday 11 March 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:34:35 - Tuesday 13 February 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry