สำนักงานคณบดี

Description: รับ 8.45 น. - หน้าอาคาร HB 7 (คณบดี, รองคณบดี)
ส่ง - สำนักงานอธิการบดี
เพื่อ - เข้าพบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กลับ 10.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Wednesday 14 February 2018
Duration: 2 hours
End Time: 10:30:00 - Wednesday 14 February 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:06:29 - Wednesday 14 February 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry