งานการเงิน การคลังและพัสดุ

Description: รับ 09.00 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - สำนักงานสรรพกร จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อ -นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
กลับ 11.00 น.
ผู้ร่วมเดินทาง - ลัทธพล อุ่นใจ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:00:00 - Friday 02 March 2018
Duration: 2 hours
End Time: 11:00:00 - Friday 02 March 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:03:49 - Thursday 22 February 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry