งานการเงิน การคลังและพัสดุ

Description: ไป 09.00 น. - กองบิน 41
เพื่อ - รับเอกสาร บัตรผ่านกองบิน ยานพาหนะส่วนกลาง
กลับ 10.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 09:00:00 - Friday 23 February 2018
Duration: 1 hours
End Time: 10:00:00 - Friday 23 February 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:34:59 - Friday 23 February 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry