ภาควิชาภาษาตะวันออก

Description: รับ 13.45 น. - หน้าอาคาร HB 6 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา (อ.สรัญญาและผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น จำนวน 3 ท่าน)
ส่ง - สนามบินนานาชาติเชียงใหม่
เพื่อ - ส่งผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น จำนวน 3 ท่าน ขึ้นเครื่อง
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:30:00 - Saturday 10 March 2018
Duration: 1 hours
End Time: 14:30:00 - Saturday 10 March 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:54:56 - Wednesday 28 February 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry