ภาควิชาภาษาตะวันออก

Description: รับ 08.30 น. - หน้าอาคาร HB 6 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา (อ.สรัญญา)
ส่ง - สนามบินนานาชาติเชียงใหม่
เพื่อ - รับผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น จำนวน 3 ท่าน มาประชุม ณ ศูนย์ญี่ปุ่น อาคาร HB 6
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Saturday 10 March 2018
Duration: 1 hours
End Time: 09:30:00 - Saturday 10 March 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:55:11 - Wednesday 28 February 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry