สำนักงานคณบดี

Description: รับ 10.15 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลับ
เพื่อ - ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสู่สากล
กลับ 12.00 น.
ผู้ร่วมเดินทาง คณบดีและรองวิชาการ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 10:00:00 - Monday 05 March 2018
Duration: 2 hours
End Time: 12:00:00 - Monday 05 March 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 12:02:11 - Friday 02 March 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry