สำนักงานคณบดี

Description: รับ 11.30 น. - โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
ส่ง - คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมเดินทาง - รองพัฒนาฯ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 11:30:00 - Wednesday 07 March 2018
Duration: 1 hours
End Time: 12:30:00 - Wednesday 07 March 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:57:42 - Tuesday 06 March 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry